ABBVIES INTEGRITETSPOLICY AVSEENDE PATIENTSTÖDSPROGRAM

Ikraftträdande: Den 23 May 2018

RÄCKVIDD

Denna integritetspolicy är tillämplig på AbbVie AB:s och dess tjänsteleverantörers (nedan kallade vi eller vår) användning av dina personuppgifter i samband med patientstödsprogram (nedan kallat programmet). Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska lagstiftningen om dataskydd. De termer som används i denna integritetspolicy har samma innebörd som i EU:s lagstiftning om dataskydd.

Typer av personuppgifter som kan behandlas och för vilka ändamål

Vi kan behandla följande typer av uppgifter om dig: namn, adress, telefonnummer, andra kontaktuppgifter, uppgifter om din användning av programmet samt hälsorelaterade uppgifter. Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att administrera programmet samt tillhandahålla produkter och tjänster och därmed förknippade vårdtjänster.
  • För att kontakta sjukvårdspersonalen och lämna information om din medicinering.
  • För att påminna dig om att ta medicinen vid rätt tidpunkter.
  • För att anpassa tjänsterna till dig.
  • För att ge dig information eller annat material om din behandling.
  • För att kunna kontakta dig och informera om ändringar i utförandet av tjänsterna, be om återkoppling för att kunna utvärdera tjänsterna eller för eventuella framtida forskningsändamål.
  • För säkerhetsövervakning, redovisning och granskning samt för att kunna svara på frågor som rör läkemedlet.

Överföring av uppgifter till tredje part

AbbVies tjänsteleverantörer ska behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och får inte använda dem för några andra ändamål än de som anges i den. AbbVie överlämnar inte dina personuppgifter till någon annan tredje part utan ditt tillstånd, såvida detta inte krävs enligt lag.

AbbVie kommer att överlämna mätdata och analysinformation som utvisar hur programmet fortskrider till moderbolaget AbbVie Inc. Denna information gör det inte möjligt att identifiera dig som individ. AbbVie kan också använda anonymiserade data som har samlats in via programmet i fråga som hjälp vid utveckling och utvärdering av våra produkter, tjänster, material och behandlingar samt i forskning och publikationer för att hjälpa framtida patienter som är i samma situation som du.

Skydd för och radering av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig eller oavsiktlig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändringar, otillåtet utlämnande eller otillåten åtkomst. Dina personuppgifter kommer att sparas under den tid du deltar i programmet, och kommer därefter att raderas om de inte måste sparas enligt lag.

Internationell dataöverföring

Om personuppgifter överförs till vårt moderbolag AbbVie Inc. i USA eller till andra närstående företag (i länder som kanske inte erbjuder motsvarande dataskydd som ditt hemland) görs detta i enlighet med det avtal om dataöverföring som AbbVie har ingått med AbbVie Inc. Detta är baserat på EU:s modellavtal för överföring av personuppgifter mellan registeransvariga (K(2004)5721, standardavtal II) och omfattar alla överföringar av personuppgifter mellan AbbVie närstående företag i hela världen, för att säkerställa att dina personuppgifter får ett fullgott skydd. Du kan beställa en kopia genom att skriva till privacyoffice@abbvie.com. Eventuella överföringar av personuppgifter till andra tredje parter utanför EU kommer att göras i enlighet med de begränsningar för internationell dataöverföring som gäller enligt EU:s dataskyddslagar, däribland med användning av EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare när detta är lämpligt.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kommer endast att använda personuppgifterna på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy om vi har samlat in informationen från dig eller om du har gett ditt tillstånd. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i denna integritetspolicy och att därvid uppfylla eventuella tillämpliga krav på medgivanden och information. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att visas på denna webbplats, tillsammans med ett nytt ikraftträdandedatum. AbbVie rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom integritetspolicyn för att se om den har ändrats.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller de personuppgifter som vi samlar in om dig. Enligt gällande dataskyddslagstiftning kan du ha rätt att begära att få tillgång till och/eller rätta, blockera eller radera dina personuppgifter, eller invända mot användningen av dem. Om AbbVie inte kan tillhandahålla den begärda informationen eller göra den ändring du vill ha kommer vi att ange skälen till detta. Enligt lokal lagstiftning har du också rätt att inge klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan när som helst kontakta oss i syfte att dra tillbaka ditt medgivande till att dina personuppgifter används för de ovan beskrivna ändamålen, eller välja bort eller säga upp prenumerationen på någon av de tillämpliga programtjänsterna. Våra kontaktuppgifter finner du här nedan. Tänk på att du kanske inte längre kan delta i programmet i fråga eller i delar av det om du drar tillbaka ditt medgivande eller begär att användningen av dina personuppgifter ska begränsas eller att de ska raderas.

Du kan kontakta oss på adress AbbVie AB, Hemvärnsgatan 9, 171 29 Solna, Sweden, Tel: +46 8 684 44 600, e-post: Info@Abbvie.se eller genom att mejla till privacyoffice@abbvie.com.

Mer information om AbbVies integritetsskyddsrutiner finns i AbbVies övergripande integritetspolicy: http://www.abbvie.se/home-sekretesspolicy/sekretesspolicy.html